Blogger Template by Blogcrowds.

puntos de miras

.
.
.
.
.
.
.
(misión [imposible) is nothing!]

part-(h)imen
ou non
part-(h)imen?

...


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(o resto estraghouse, fragmentarios somos!)

[***O partimen, modalidade xenérica específica da lírica medieval, diferénciase da tenzón, outra modalidade x. e. da l. m., en que se nesta se dá un debate entre dous trovadores no que o primeiro propón o tema e defende unha posicón na primeira estrofa e o outro defende a posición contraria na seguinte, no partimen o trobador que inicia o diálogo proponlle ó outro un tema de discusión sobre cuestións amorosas en forma de disxuntiva; o interlocutor elixe e defende unha das opcións e o trobador que propuxo a cuestión defende a contraria parafraseando a X. B.Arias Freixedo na súa Antoloxía da lírica galego-portuguesa]

Entradas más recientes Entradas antiguas Página principal